简体中文 ZH-CN English EN Français FR Deutsch DE Italiano IT Português PT සිංහල SI தமிழ் TA
Ministry of Wildlife and Forest Resources Conservation

Archive

Featured Image
04 Jul

කථාංග 27 – ලාහුගල කිතුලාන ජාතික උද්‍යානය

සාම ගිවිසුම සමඟ 2002 වර්ෂයේ මම වැඩකලේ ලාහුගල කිතුලාන ජාතික උද්‍යානයේ. මම මෙම උද්‍යානයත් කුමන හා පානම උද්‍යානත් භාරව උද්‍යාන භාරකාරු ලෙස සේවය කලා. මේ උද්‍යාන සියල්ල නැගෙනහිර පළාතේ එක ලඟ තිබුණේ. 2002 වර්ෂයේ අන්තිම කාලයේදී එවකට හිටපු රජය එල්.ටී.ටී.ඊ.* සංවිධානය සමඟ සාම ගිවිසුමක් ඇති කර ගත්තා. සාම ගිවිසුම සමඟ සාමය ආවා. රජය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක්...

Ishara
July 4, 2023
0
Featured Image
08 Jun

அத்தியாயம் 26 – ஹொரகொல்ல தேசிய பூங்கா

முதலை ஓடிவிட்டது 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2021 வரை நான் ஹொரகொல்ல தேசிய பூங்காவின் பூங்காப் பொறுப்பாளராகக் கடமையாற்றினேன். ஹொரகொல்ல பூங்காவினுள் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான வசதிகளை வழங்குதல், அநாதைகளாகும் குட்டிகளுக்கும் வயதான விலங்குகளையும் கொண்டு வந்து கவனித்துப் பார்துக் கொள்ளல், அவ்விலங்குகளை மேலும் வைத்துக் கொள்வதற்குத் தேவையாயின்அத்திடியவில்...

Ishara
June 8, 2023
0
Featured Image
08 Jun

Episode 26 – Horagolla National Park

The crocodile encounter I served as the Park Warden at Horagolla National Park from 2017 to 2021. Our main duties there included providing amenities for visitors, bringing and caring for orphaned cubs and adults, sending the animals to the Atthidia treatment center if they needed to be kept longer, or releasing them back into the […]

Ishara
June 8, 2023
0
Featured Image
07 Jun

කථාංග 26 – හොරගොල්ල ජාතික උද්‍යානය

කිඹුලා පැනලා ගියා 2017 වසර ඉඳලා 2021 වසර දක්වා මම වැඩකළේ හොරගොල්ල ජාතික උද්‍යානයේ උද්‍යාන භාරකරු විදිහට. හොරගොල්ල උද්‍යානය තුල සංචාරකයන්ට පහසුකම් සැපයීම, අනාථ වන පැටවුන්හා වැඩිහිටි සතුන් ගෙනවිත් රැක බලා ගැනීම, එම සතුන් තව දුරටත්  තබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අත්තිඩියේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට යැවීම, එහෙම නැත්නම් වනයට නැවත නිදහස් කිරීම, මෙහි සිටින සතුන්ට...

Ishara
June 7, 2023
0
Featured Image
22 May

அத்தியாயம் 25 – கல்வேஸ்லேண்ட்  தேசிய பூங்கா

அன்று இன்னொரு பூங்காவொன்று பொதுமக்களுக்காகத் திறக்கப்பட்டது 2007 ஆம் ஆண்டில் ‘கல்வேஸ் லேன்ட்’ சுற்றுலாப் பயணத்துக்கு மக்களுக்காகத் திறப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் போது ‘கல்வேஸ் லேன்ட்’ வனஹீவராசிகள் திணைக்களத்தின் கீழ் இருந்த ஒதுக்கமொன்றாகும். பாரிய அளவில் குறைந்தாலும் விலங்குகளும் தாவரங்களும் அதிகமாக உள்ள இப்பிரதேசம் நுவரெலியாவுக்கு...

Ishara
May 22, 2023
0
Featured Image
18 May

Episode 25 – Galvezland National Park

A National Park for the Visitors to Small England In the year 2007, it was decided to open the ‘Galves Land National Park’ for the public. At that time, ‘Galves Land’ was a Reserve under the Department of Wildlife Conservation. Although smaller in extent, this area is rich in animals and plants the  department as […]

Ishara
May 18, 2023
0
Featured Image
18 May

කථාංග 25 – ගැල්වේස්ලෑන්ඩ් ජාතික උද්‍යානය

එදා තවත් උද්‍යානයක් මහජනතාවට විවෘත වුණා 2007 වසරේ ‘ගැල්වේස් ලෑන්ඩ්’ සංචාරය සඳහා මහජනයාට විවෘත කරන්න තීරණය වී තිබුණි. ඒ් වෙනකොට ‘ගැල්වේස්ලෑන්ඩ්’ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ තිබුණ රක්ෂිතයක්. විශාලත්වයෙන් අඩුවුණාට සතුන් හා ශාක ගොඩක් තියෙන මේ ප්‍රදේශය නුවරඑළියට මහජනාතාවට බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න දෙපාර්තමේන්තුවට වගේම ඒ් කාලයේ හිටපු විෂයයභාර...

Ishara
May 18, 2023
0
Featured Image
19 Apr

அத்தியாயம் 24 – அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சரணாலயங்கள்

பரீட்சையினால் பெரிய ஆபத்தொன்று தடுக்கப்பட்டது நான் 2022 ஜனவரி 4 ஆம் திகதி அம்பாறை கிழக்கு பொறுப்பு உதவிப் பணிப்பாளராக அம்பாறை பிரதேசத்துக்கு வந்தேன். அப்போது எனது சேவைக் காலம் 23 வருடங்களாகும். அம்பாறை கிழக்கு பிரதேசத்தில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய பாரிய காடுகள் உள்ளன. தேசிய பூங்காக்கள் மூன்றாகும். பிரதான சரணாலயங்கள் 4 ஆகும். மாதுறு ஓயா, குமண மற்றும்...

Ishara
April 19, 2023
0
Featured Image
19 Apr

Episode 24 – Sanctuaries in Ampara District

Vigilance prevents a serious accident I was appointed to Ampara on January 4, 2022, as the Assistant Director in charge of Ampara-East. At that time, my service period was 23 years. Ampara East has a substantial extent of forest, including three National Parks and four significant sanctuaries. The three National Parks are MaduruOya, Kumana and...

Ishara
April 19, 2023
0
Featured Image
19 Apr

කථාංග 24 – අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පවත්නා අභය භූමි

පරීක්ෂාව නිසා ලොකු අනතුරක් වැලකුනා මම 2022 ජනවාරි 4 වෙනිදා අම්පාර නැගෙනහිර භාර සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා විදියට අම්පාර ප්‍රදේශයට ආවා. ඒ වෙනකොට මගේ සේවා කාලය අවුරුදු 23ක්. අම්පාර නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ සැලකිය යුතු විශාල වනාන්තර තියෙනවා. ජාතික උද්‍යාන තුනයි. ප්‍රධාන අභය භූමි 4යි. ජාතික උද්‍යාන තුන මාදුරු ඔය, කුමන හා ලාහුගල – කිතුලාන. ප්‍රධාන අභය භූමි...

Ishara
April 19, 2023
0